Canllaw Dyletswyddau Cydraddoldeb ar gyfer Cynrychiolwyr Ysgolion, Adrannau ac Athrawon Lywodraethwyr

Ynglŷn â’r canllaw yma
Diben y canllaw yw:

 • Codi ymwybyddiaeth o’r dyletswyddau cydraddoldeb;
 • Hyrwyddo arferion a pholisïau da mewn ysgolion a cholegau
 • Darparu adnoddau ar gyfer hyrwyddo arferion a pholisïau da mewn ysgolion a cholegau; a
 • Arfogi gweithwyr achos â’r wybodaeth a’r hyder i ddatrys gwaith achos gan ddefnyddio’r dyletswyddau cydraddoldeb.

Pa ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i’r canllaw hwn?

 • Deddf Cydraddoldeb 2010
 • Rheoliadau 2011 Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol)
 • Rheoliadau 2011 Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011

Ar gyfer pwy mae’r canllaw?
Mae’r canllaw ar gyfer cynrychiolwyr ysgolion ac athrawon gyfarwyddwyr ym mhob ysgol a choleg Addysg Bellach, gan gynnwys ysgolion annibynnol yng Nghymru a Lloegr. Bydd y canllaw hefyd yn adnodd defnyddiol ar gyfer Ysgrifenyddion Adrannau a Swyddogion Cydraddoldeb.

Pwyntiau allweddol

 • Mae ysgolion, colegau ac awdurdodau lleol dan ddyletswydd statudol i fod yn rhagweithiol yn yr ymdrech i ddileu gwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfleoedd cyfartal i staff a disgyblion. Mae hyn yn golygu bod angen iddynt asesu effaith eu polisïau a’u gweithredoedd ar y bobl y maent yn effeithio arnynt a chymryd camau i ddileu unrhyw rwystrau sy’n dod i’r amlwg, ble mae’n gymesur i wneud hynny.
 • Mae gan ysgolion, colegau ac awdurdodau lleol hefyd ddyletswydd statudol i fagu perthnasau da rhwng pobl sydd yn rhannu nodweddion gwarchodedig penodol a’r rheini sydd ddim.
 • Mae nodweddion gwarchodedig yn cwmpasu oed, anabledd, ailbennu rhyw, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw a chyfeiriadaeth rywiol.
 • Mae gan awdurdodau lleol a chyrff llywodraethol ysgolion a gynhelir, academïau a cholegau sy’n cyflogi 150 neu fwy o bobl ddyletswydd gyfreithiol benodol i gyhoeddi gwybodaeth yn flynyddol ynglŷn â’r gweithlu sy’n  dangos cydymffurfiaeth â’r ddyletswydd cydraddoldeb gyffredinol. Mae awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru dan ddyletswydd i gyhoeddi gwybodaeth ynglŷn â’u cyflogai yn flynyddol waeth beth fo  maint y gweithlu.
 • Dylai pob ysgol a choleg yn Lloegr, waeth beth fo maint eu gweithlu, gyhoeddi gwybodaeth am gydraddoldeb mewn perthyna â’u cyflogai bob blwyddyn er mwyn dangos cydymffurfiaeth â’r ddyletswydd cydraddoldeb cyffredinol, hyd yn oed ble nad oes dyletswydd benodol gyfreithiol iddynt wneud hynny.

Hanes, pwrpas ac effaith Dyletswydd Cydraddoldeb  y Sector Gyhoeddus

Y Ddyletswydd Gyffredinol

Y Dyletswyddau Penodol – Cymru

Y nodweddion gwarchodedig – pwy sydd wedi ei warchod?

OCR